ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบ่งปัน
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ ปัญหาการคูณ การหาร ระดับชั้นประถมศึกษ

หัวข้อเรื่อง       รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์           ปัญหาการคูณ การหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ                นายสุชาติ  เลื่อนแป้น

โรงเรียน          เทพวิทยา

ปีการศึกษา       2556

 

บทคัดย่อ

 

     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อันนำมาซึ่งนวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษาความสามารถและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ      การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อีกทั้งยังศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 35 คน โรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร    โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนในสัปดาห์ที่ 1 และหลังเรียนในสัปดาห์ที่ 13 หลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละประมาณ 10 นาที ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

     ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E1/E2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.69/88.91 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79 แต่หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน พบค่า t – test เท่ากับ 7.67 ซึ่งแสดงว่า การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4 สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร สูงขึ้นหลังใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการหารและการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 และระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2557,14:22   อ่าน 2514 ครั้ง