ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญาของโรงเรียน
   พลเมืองดี   มีวินัย   คิดไกล    ใฝ่รู้    คู่คุณธรรม
        
  • วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ คู่วิถีพุทรวิถีธรรม   นำเทคโนโลยี เด่นดีทางวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน    ทุกคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ใช้ชีวิตวิถีไทย ใส่ใจดูแลสุขภาพ
     

    • คำขวัญของโรงเรียน 
                                  ความรู้ดี  มีระเบียบ   เพียบพร้อมคุณธรรม

นโยบายการศึกษา
U นักเรียน

๑. มีสุขภาพกาย จิตดี มีความสุขในการเรียน มั่นใจในตนเอง และมีความภูมใจในชุมชน
๒. รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รักเพื่อน รักครู รักโรงเรียน
๓. ทีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี ไม่ติดยาเสพติด
๔. มีความรู้พิเศษตามความเหมาะสมของระดับชั้น ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ  กีฬา ศิลปะ
     ดนตรี  คอมพิวเตอร์
๕. มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียน และมีความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

U ครู

๑. มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนการสอน โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ
๒. จัดให้มีการประเมินตนเองและการนิเทศภายในอย่างจริงจัง
๓. ครูได้เข้าร่วมชมรม สมาคมครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

 
U โรงเรียน
๑. มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน
๓. เป็นโรงเรียนของชุมชนที่สามารถบริการแก่ชุมชนได้ตามอัตภาพ