ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาการ และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวัฒนธรรมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยแะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
5. ส่งเสริมกิจกรรมในด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร
เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ครูมีศักยภาพและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ยึดหลักจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตตามแบบบอย่างวัฒนธรรมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย เป็นคนไทยที่พึงประสงค์ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
5.  นักเรียน ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง