ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระแนะแนว

ครูสุชิน เส็งฉนวน
ครูผู้ช่วย

ครูสิริวรรณ หวานสนิท
ครูผู้ช่วย