ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระแนะแนว

ครูสุชิน เส็งฉนวน
ครู คศ.1

ครูธัญชนก มิ่งมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2