ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูประทุม โสวภาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูสุพัฒนี วงศ์คงดี
ครู คศ.2

ครูอิศเรศ เสมอดี
ครู คศ.2

ครูกาญจนา สายสินธุ์
ครู คศ.1

ครูกรรณิการ์ พงษ์กองดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2