ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูประทุม โสวภาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูสุพัฒนี วงศ์คงดี
ครู คศ.1

ครูอิศเรศ เสมอดี
ครู คศ.1

ครูกาญจนา สายสินธุ์
ครูผู้ช่วย