ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูประทุม โสวภาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุพัฒนี วงศ์คงดี
ครู คศ.1

อิศเรศ เสมอดี
ครู คศ.1