ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสุชาติ เลื่อนแป้น
ครู คศ.2

ครูอรทัย มายอด
ครู คศ.1

ครูอารียา แทบทาม
ครูผู้ช่วย