ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันเฉลิม สังวรกิจธรรม
ครู คศ.3

สุชาติ เลื่อนแป้น
ครู คศ.2

รุ่งนภา จันทร์เอี่ยม
ครู คศ.2

อรทัย มายอด
ครูผู้ช่วย