ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ปาริฉัตร ลำไธสง
ครู คศ.1

ครูพัฒนพงศ์ สีหา
ครู คศ.1

ครูอนุชา พรมตา
ครูผู้ช่วย