ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ปาริฉัตร ลำไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพัฒนพงศ์ สีหา
ครู คศ.1

ครูอนุชา พรมตา
ครู คศ.1