ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ปาริฉัตร ลำไธสง
ครูผู้ช่วย

ครูพัฒนพงศ์ สีหา
ครูผู้ช่วย

ครูอนุชา พรมตา
ครูผู้ช่วย