ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

เฉลิมศักดิ์ พากล้า
ครู คศ.2

ปาริฉัตร ลำไธสง
ครูผู้ช่วย