ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาตยา นามโภชน์
ครู คศ.2

เด่นชัย เจียมรัมย์
ครู คศ.2

ทัศนีย์ คำเหลือ
ครู คศ.1