ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูกุลรัก ไชยราชา
ครู คศ.2

ครูกาญจนา น้อยคง
ครู คศ.1

ครูสุดคนึง มะติยาภักดิ์
ครู คศ.1

ครูลดาวัลย์ วิจิตรเวชการ
ครูผู้ช่วย

ครูคำฝัน ปัสสา
ครูผู้ช่วย