ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูสุดคนึง มะติยาภักดิ์
ครู คศ.1

ครูลดาวัลย์ วิจิตรเวชการ
ครู คศ.1

ครูรัตนาภรณ์ การุณย์
ครูผู้ช่วย

ครูปวริศา สุทธิบูลย์
ครูผู้ช่วย

ครูอนุชรา ชัชวาล
ครูผู้ช่วย