ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูสุดคนึง มะติยาภักดิ์
ครู คศ.1

ครูลดาวัลย์ วิจิตรเวชการ
ครู คศ.1

ครูปวริศา สุทธิบูลย์
ครูผู้ช่วย

ครูอนุชรา ชัชวาล
ครูผู้ช่วย

ครูจันทร์ฉาย คำนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1