ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

สุฑาทิพย์ อินทนา
ครู คศ.2

ลลิตพรรณ เกลี้ยงรส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

สายฝน โสระวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

ดารุณี ทองลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

ครูอัจฉรา รักสนิท
ครู คศ.2

ครูสุพรรณี ณ นครพนม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ครูวิชชุดา ตรีศรี
ครู คศ.1

ครูวิชชุดา ปริตวา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

ดวงกมล แพงพงษ์
ครูพี่เลี้ยง

มัณฑนา อยู่เย็น
ครูพี่เลี้ยง

ณธษา บำรุงศิลป์
ครูพี่เลี้ยง

ฤดี ชัยลิ้นฟ้า
ครูพี่เลี้ยง

กรรณิกา ทัพเทพ

รัชดาภรณ์ มณีศรี

ครูอรสา ทรัพย์ศาสตร์

ครูสิริยา ตรัยรัตน์