ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ภรภัทร อาขวานนท์
ครู คศ.3

สุฑาทิพย์ อินทนา
ครู คศ.2

ลลิตพรรณ เกลี้ยงรส
ครู คศ.1

ณิชาภัทร ผลเจริญ
ครู คศ.1

สายฝน โสระวงค์
ครู คศ.1

ดารุณี ทองลา
ครู คศ.1

อรอนงค์ ศรีภูเวียง
ครูผู้ช่วย

ปารมี บุษบงก์
ครูพี่เลี้ยง

ณธษา บำรุงศิลป์
ครูพี่เลี้ยง

มัณฑนา อยู่เย็น
ครูพี่เลี้ยง

ดวงกมล แพงพงษ์
ครูพี่เลี้ยง

ฤดี ชัยลิ้นฟ้า
ครูพี่เลี้ยง

กรรณิกา ทัพเทพ