ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ภรภัทร อาขวานนท์
ครู คศ.3

สุฑาทิพย์ อินทนา
ครู คศ.2

ลลิตพรรณ เกลี้ยงรส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ณิชาภัทร ผลเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

สายฝน โสระวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

ดารุณี ทองลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

อรอนงค์ ศรีภูเวียง
ครูผู้ช่วย

ครูวิชชุดา ปริตวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

ครูสุพรรณี ณ นครพนม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

ครูวิชชุดา ตรีศรี
ครูผู้ช่วย

ปารมี บุษบงก์
ครูพี่เลี้ยง

ณธษา บำรุงศิลป์
ครูพี่เลี้ยง

มัณฑนา อยู่เย็น
ครูพี่เลี้ยง

ดวงกมล แพงพงษ์
ครูพี่เลี้ยง

ฤดี ชัยลิ้นฟ้า
ครูพี่เลี้ยง

กรรณิกา ทัพเทพ

รัชดาภรณ์ มณีศรี