ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ธนกร ทุนไธสง
ครู คศ.3

กองทอง บุหร่า
ครู คศ.2

เบญจมาศ ตั้งเจริญใจ
ครู คศ.2