ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูธนกร ทุนไธสง
ครู คศ.3

ครูกองทอง บุหร่า
ครู คศ.2

ครูเบญจมาศ ตั้งเจริญใจ
ครู คศ.2

ครูบุญญฤทธิ์ อิศรานุวัตร
ครู คศ.1