ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง/แม่บ้าน

นางกนกวรรณ ร้ายใจบุญ
นักการภารโรง

นายสมชาย สารประเสริฐ
นักการภารโรง