ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูอินทิรา ชาญวิทยา
ครู คศ.3

ครูวันเฉลิม สังวรกิจธรรม
ครู คศ.3

ครูบรรจง อุดมมะดัน
ครู คศ.3