ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูอินทิรา ชาญวิทยา
ครู คศ.3

ครูวันเฉลิม สังวรกิจธรรม
ครู คศ.3

ครูบรรจง อุดมมะดัน
ครู คศ.3

ครูเด่น บุบผามาลา
ครูผู้ช่วย

ครูกนกวรรณ ขลังธรรมเนียม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1