ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ อุตภักดิ์
ครู คศ.1

ครูธนวัฒน์ กันชัย
ครู คศ.1

ครูสุธาวัลย์ วงเวียน
ครู คศ.1

ครูกองทอง บุหร่า
ครู คศ.2

ครูบุญญฤทธิ์ อิศรานุวัตร
ครู คศ.2

ครูอรวี อินทร์นาค
ครู คศ.1