ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูธนวัฒน์ กันชัย
ครู คศ.1

เฉลิมศักดิ์ พากล้า
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ อุตภักดิ์
ครู คศ.1

ครูสุธาวัลย์ วงเวียน
ครู คศ.1

ครูอรวี อินทร์นาค
ครูผู้ช่วย