ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบ่งปัน
22 เคล็ดไม่ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น OK

  22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น

By Crupan

เห็นจั่วเรื่องแล้ว คุณผู้อ่านคงแอบงงปนสงสัยกันอยู่ใช่มั ้ยล่ะค่ะว่า ในยุคนํ ้ามันแพง ค่าแรงไม่พอใช้แบบนี ้ เรื่อง เงินออมนั ้น คงทําได้ยากถึงยากที่สุด เพราะไหนจะผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แล้วยังมีหนี ้บัตรเครดิต ค่างวดโทรศัพท์มือถือ และ ข้าวของอีกมากมายก่ายกองที่เป็นภาระทุกเดือนๆ ชวนให้ปวดหัว แต่วันนี ้ค่ะเรามีกลเม็ดการออมที่ คุณมัทยา ดีจริงจริง เจ้าของหนังสือขายดี "ออมน้อยก็รวยได้" แนะนําไว้เกี่ยวกับแนวคิดและวิถีการออมของโลกตะวันตก ซึ่งหากลองอ่านดู จะเห็นว่าหลายๆ วิธีก็ใช้ได้กับโลกตะวันออกได้เหมือนกัน ไม่เชื่อลองอ่านดูค่ะ

1. ส่วนหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นําไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน แล้วอย่าไปยุ่งกับบัญชี นั ้นเด็ดขาด ถ้าจําเป็นต้องถอนเงินส่วนนี ้ ให้ถือว่ากําลังกู้เงิน เวลาคืนต้องคืนทั ้งต้นทั ้งดอก

2. เก็บเหรียญทั้งหลายลงกระปุก เปิดอีกบัญชีสําหรับเงินหยอดกระปุก อย่าดูถูกการสะสมเงินเล็กเงินน้อย จาก ก้อนเล็กๆ เติบโตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้เชียวนะ

3. เก็บเงินคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร เช่น เงินคืนตามโปรโมชั่นการซื ้อสินค้า เงินคืนเบี ้ยประกัน รายได้เบี ้ยใบ้รายทางต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทําบัญชีไว้ คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ ้นปีรายรับที่ได้จากเงินคืนพวกนี ้มัน มากขนาดไหน รายรับพวกนี ้เป็นรายรับไม่ต้องเสียภาษี น่าเสียดายที่จะใช้ทิ ้งๆ ขว้างๆ

4. จ่ายเงินค่างวดผ่อนสิ่งของต่างๆ ที่ผ่อนหมดแล้ว เข้าบัญชีตัวเองด้วยเงินจํานวนเท่าเดิม วิธีนี ้คุณไม่ต้อง เดือดร้อน เพราะคุณเคยชินกับภาระการผ่อนนั ้นๆ อยู่แล้ว ทั ้งนี ้ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่มีภาระผ่อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีกนะ

5. หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ตัดทิ ้งให้หมด ทํารายการขึ ้นมาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง หลายคนแปลกใจว่ายิ่ง คิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ

6. เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนดอกเบี ้ยตํ่า เงินออมที่มีอยู่ควรไปสร้างเงินต่อด้วยการ ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับความเสี่ยงด้วย

7. เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิธีง่ายสุดของการออมเงิน พร้อมทั ้งเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่าอีกต่างหาก

8. ซื ้อพันธบัตรรัฐบาล สําหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกพันธบัตรประเภทต่างๆ ให้ผู้สนใจ ถ้าสนใจเข้าไปดูที่ www.bot.or.th การจําหน่ายพันธบัตรให้กับประชาชน สิ่งที่ต้องดูคือประเภทพันธบัตร อัตราดอกเบี ้ย และวันจ่ายดอกเบี ้ย

9. ใช้ประโยชน์จากการโอนเงินบัญชีธนาคาร เมื่อเงินเดือนถูกนําฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้ว คุณควรให้มันอยู่ ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด (ฮา)

10. เข้าร่วมแผนออมเงินของบริษัท แผนการออมของบริษัทเป็นแผนออมเงินแบบปลอดภาษี และนายจ้างช่วย จ่ายสมทบ เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับลูกจ้าง

11. ใช้การเสียภาษีให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องภาษี ประโยชน์ที่คุณไม่ควรเสียและประโยชน์ที่คุณควรได้ (เรื่อง ลดหย่อนนั่นเอง)

12. เข้าโครงการออมเงินที่น่าสนใจ เปิดหูเปิดตาให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง

13. ส้มหล่น อย่าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั ้ง เช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเตอรี่ เงินปัน

ผลกองทุน ฯลฯ เงินก้อนนี ้ควรนําไปใช้ในการออมหรือลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ทั ้งนี ้ อย่าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภาษี

ด้วย

14. รัดเข็ดขัดชั่วคราว อยากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อออมเงินให้มากกว่าปกติ เก็บเงิน ได้เท่าราคาของ แล้วจึงค่อยกลับสู่การดําเนินชีวิตปกติ

15. ฝากเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการเกษียณอายุสัปดาห์ละครั ้ง ในต่างประเทศนิยมมาก มีการทําบัญชีฝาก สะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายก้อนใหญ่เพียงครั ้งเดียว สําหรับเมืองไทยมีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

16. ให้นําเงินเดือนส่วนที่เพิ่มไปฝาก ถ้ารับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือราย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่าบางเดือนคุณจะ ได้รับเงินมากครั ้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ จะมี 4 เดือนที่ได้รับเงินมากครั ้งกว่าปกติ หรือถ้าได้รับเงินเป็น ราย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่คุณได้เงินเดือน 3 ครั ้ง ครั ้งที่เกินมาให้นําไปเข้าบัญชีเงินออม (ทันที)

17. เก็บเงินเบิกรายการต่างๆ ส่วนที่เกินจากรายจ่ายจริงเข้าบัญชีเงินออม ค่าเดินทางหรือรายจ่ายอื่นที่เบิก บริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกินจากรายจ่ายจริงไว้ หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลา ควรเก็บเงินส่วนนี ้มาออมเช่นกัน เช่น ได้ค่า

ล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บาท ถึงสิ ้นปีจะมีเงินก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถนํามาใช้จ่ายในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องไปถอนเงิน ออมหลัก

18. ยืมมาออม บางคนประสบความสําเร็จในการกู้เงินธนาคาร แล้วนํากลับไปฝากในบัญชีเงินออมของตนเองอีกที หนึ่ง วิธีนี ้ใช้ได้ผลกับคนที่กําลังมีค่าหักลดหย่อน (เช่น กู้ซื ้อบ้าน) และใช้ได้กับช่วงเวลาที่ดอกฝากมากกว่าดอกกู้ (หลัง ภาษี) เท่านั ้น ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง

19. นําเงินปันผลและดอกเบี้ยไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อลงทุนหรือฝากเงินในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด จัดการให้เงินปันผลหรือดอกเบี ้ยสามารถนําฝากหรือลงทุนต่อได้อัตโนมัติ ในระยะยาวจะเห็นผลน่าพอใจ

20. ทิ้งเงินไว้ในบัญชีกระแสรายวันให้น้อยที่สุด มีคนจํานวนมากทิ ้งเงินไว้ในกระแสรายวัน (เพราะปลอด ดอกเบี ้ย) แต่หารู้ไม่ว่ากําลังพลาดโอกาสในการทําเงิน ที่ควรก็คือมีเงินในกระแสรายวันให้พอกับรายจ่ายรายเดือน หาก เงินเหลือให้โอนไปยังบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี ้ยหรือโอนไปลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีดอกเบี ้ยดีสุดในเวลานั ้น

21. ใช้ประโยชน์จาก Float ความหมายของ Float คือระยะช่วงที่ผู้ถือเช็คได้รับเช็คไปจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเงิน สั่งจ่ายตามเช็ค กล่าวคือช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชีก็ควรแช่เงินไว้ในบัญชีเงินฝากให้นานเท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอนไปเข้า บัญชีกระแสรายวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค

22. จ่ายหนี้ให้หมด คุณอยากได้ผลตอบแทน 17-21% หรือเปล่า? อย่ามีหนี ้บัตรเครดิตสิ เคลียร์หนี ้บัตรให้หมด รู้มั ้ยว่าถ้ายอดหนี ้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท ดอกเบี ้ยที่ต้องจ่ายทั ้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บาท รีบเคลียร์หนี ้ให้หมด ผลตอบแทนที่

คุณจะได้คือไม่ต้องเสียดอกเบี ้ยก้อนนี ้ การปลอดหนี ้บัตรจึงเป็นวิธีออมเงินก้อนใหญ่ แต่ถ้าจําเป็นต้องมีหนี ้ (จริงๆ) หาบัตร ที่ดอกถูกสุดมาใช้

เมื่อรู้ดังนี ้แล้ว นักออมทั ้งหลาย คงไม่ต้องรออะไรทั ้งนั ้น มาเริ่มต้นด้วยการวางแผนคร่าวๆ ถึงวิธีและขั ้นตอนปฏิบัติ บันทึกรายการสิ่งที่ต้องทํา จากนั ้นให้ลงมือทันที เน้นนะคะว่าคิดแล้วจงลงมือทําทันที ไม่งั ้นเดี๋ยวไม่บรรลุจุดหมาย ไม่รู้ด้วย

ล่ะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2554,05:04   อ่าน 3348 ครั้ง